Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tam Dân phát triển văn hoá gắn với phát triển kinh tế- xã hội.

Nhằm xác định rõ vai trò trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Đảng uỷ xã Tam Dân ban hành Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, truyền thanh trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan, các thôn trên địa bàn xã, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế; qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.
Theo Nghị quyết, xã Tam Dân phấn đấu đến năm 2025, có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; có trên 94% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có trên 86% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liền trở lên; có 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Phấn đấu phát động ra mắt ít nhất 02 tộc họ văn hóa. Duy trì, phát huy hoạt động các câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ truyền thống (dân ca, bài chòi) của thôn Cây sanh; phấn đấu có thêm câu lạc bộ mới được thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động (trong đó có ít nhất 1-2 câu lạc bộ dân ca, bài chòi tại của xã, thôn). Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng khảo sát các di tích lịch sử trên địa bàn còn lại để trình cấp trên phê duyệt công nhận; Phấn đấu 100% các di tích đã có quyết định công nhận được trùng tu tôn tạo, gắn bia và quản lý tốt.
Đối với phát triển sự nghiệp thể dục thể thao: Đến năm 2025, trên 40% số người và 36% gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hằng ngày và nâng số lượng câu lạc bộ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lên 20% so với câu lạc bộ đã thành lập. Năm 2030 Hoàn thành xây dựng sân vận động tại địa điểm mới; xây dựng bể bơi đạt chuẩn tại Nhà văn hoá xã; bổ sung thêm dụng cụ, đồ chơi tại khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi xã. Phát huy tốt các công trình TDTT đã được đầu tư ở các thôn như: Sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi trẻ em và người cao tuổi, điểm lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục ngoài trời. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% thôn có sân bóng đá, có khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi đủ các loại, đa dạng và được đầu tư xây dựng mái che. Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 45%; số gia đình thể thao đạt trên 40%; số câu lạc bộ thể thao tăng 3 - 5%/năm. Số giải thể thao tổ chức hằng năm: Ở xã duy trì hoạt động thể dục thể thao thường xuyên tại các câu lạc bộ; ở thôn tổ chức ít nhất 01 giải/năm; ở xã từ 03 giải/năm. Bảo đảm nội dung và chất lượng giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và giáo viên thể dục thể thao trong trường học ở các cấp học: Giáo dục mầm non, giáo dục Tiểu học, THCS theo quy định.

11111 copy

Ảnh: Giải bóng đá nam 11 người xã Tam Dân năm 2022

Đối với công tác phát triển sự nghiệp truyền thanh
Đến năm 2025, 100% thôn có hệ thống loa hoạt động hiệu quả, 100% người dân nắm được thông tin từ đài. Hằng tháng phát thanh ít nhất 01 chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hằng quý, Mặt trận và các đoàn thể có chương trình phát thanh chuyên đề trên sóng đài xã.

dntdan1021

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Suối đá - Phòng tuyến Nghĩa hội Quảng Nam

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết, Đảng uỷ xã đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với công tác tuyên truyền vận động, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên lĩnh vực văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch; tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Cùng với đó, xã tổ chức thông tin-tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và đặc biệt là triển khai nhiều giaỉ pháp hỗ trợ về tài chính. Để khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao phát triển trong thời gian đến, ngoài việc lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và từ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện để đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến thôn; hằng năm, xã cân đối ngân sách từ nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ cho các hoạt động.
Để thực hiện tốt Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 29/10/2021 của Huyện ủy Phú Ninh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đảng uỷ xã Tam Dân , Giao UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện đạt kết quả các mục tiêu của Nghị quyết. Hằng năm, trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương và mục tiêu đề ra, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh trình HĐND xã xem xét, quyết định để triển khai thực hiện. Tham mưu Đảng uỷ xã đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đề xuất bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh đổi mới hội nhập quốc tế, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải tích cực, chủ động hội nhập, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với giữ vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Hy vọng việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp như trên, Nghị quyết phát triển văn hóa, thể dục thể thao, truyền thanh trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 sẽ góp phần xây dựng con người Tam Dân phát triển toàn diện; xây dựng và phát triển thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống theo mục tiêu đã đề ra.

Tuấn Vũ

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tam Dân phát triển văn hoá gắn với phát triển kinh tế- xã hội.
Green Blue Orange Back to Top