Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017

Sáng ngày 11/01/2017, Đảng uỷ xã Tam Dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

IMG 1515982567179 1515983576123 copy copy

Đ/c Huỳnh Ngọc Bình - HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017, cùng với việc tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của toàn Đảng bộ; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2017 đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú trọng; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương; công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015 được tập trung, đã hoàn thành bản thảo để tổ chức hội thảo lần thứ nhất vào cuối tháng 01/2018. Đảng ủy xã đã kịp thời quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảng viên tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc, có 98% đảng viên toàn đảng bộ dự học và viết bài thu hoạch. Trong năm đã ban hành 270 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó đã ban hành 25 nghị quyết, 31 kế hoạch, 4 chương trình, 68 công văn, 37 báo cáo và nhiều văn bản khác; chỉ đạo Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ cụ thể hóa các văn bản của Đảng ủy xã để thực hiện đạt kết quả.

Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với ban hành Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 27/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, có 97% đảng viên toàn Đảng bộ đã tham gia học tập nghị quyết và viết bản cảm kết thực hiện, nhìn chung đa số đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo; Đảng ủy đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017-2021; tập trung xử lý những vấn đề hạn chế, khuyết điểm; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến. Đảng ủy xã tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo 16/16 chi bộ, MTTQ, các đoàn thể có kế hoạch đăng ký thực hiện của tập thể, 95% đảng viên có đăng ký kế hoạch làm theo; 100% các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã phân công 100% chi bộ đăng ký giúp đỡ 04 hộ nghèo thoát nghèo, phân công các cơ quan, đơn vị (UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Công đoàn xã, Chi bộ quân sự xã, 4 trường, trạm y tế) giúp đỡ các thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bước đầu đạt nhiều kết quả. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Hội Liên hiệp phụ nữ xã, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, trường MG Ánh Hồng; đồng chí Hồ Văn Hiệp đảng viên chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, đồng chí Nguyễn Thị Hoa đảng viên chi bộ trường MG Ánh Hồng, anh Dương Quốc Bảo sinh viên trường ĐH ngoại ngữ- Đại học Huế quê thôn Đàn Trung xã Tam Dân,…

Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng có nhiều cố gắng: Kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, công khai, dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm: đã cử 02 cán bộ đi học lớp thạc sỹ; 02 đồng chí học lớp trung cấp LLCT hành chính; 01 công chức học lớp sỹ quan dự bị; 01 đồng chí học lớp trung cấp nghiệp vụ quân sự; 01 đồng chí học lớp trung cấp nghiệp vụ công an; cử đi bồi dưỡng đảng viên mới 10 đồng chí; sơ cấp LLCT 04 đồng chí; 18 quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng. Ngay từ đầu năm Đảng ủy xã đã có công văn giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đến các chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã; hằng tháng qua giao ban các Bí thư chi bộ, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng; Đảng ủy ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 100% các chi ủy, chi bộ duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng; hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề; nhiều chi bộ đã thật sự đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Việc thực hiện Chương trình hành động số 17 của Đảng ủy xã, Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” có nhiều cố gắng: 100% trưởng thôn, Phó Thôn kiêm thôn đội trưởng; công an viên; Trưởng - phó ban công tác mặt trận; trưởng các chi hội đoàn thể 9/9 thôn; 2/2 Bí thư chi đoàn giáo viên; 4/4 Chủ tịch công đoàn trường; 3/3 giáo viên tổng phụ trách đội; 17/17 giáo viên tổ trưởng tổ chuyên môn là đảng viên. 47,1% giáo viên chủ nhiệm lớp; 97,8% Phó các chi hội đoàn thể thôn là đảng viên. 71% tổ đoàn kết có 3 đảng viên; 44% tổ trưởng tổ đoàn kết là đảng viên; 44,45% Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; kết nạp 14 đảng viên mới, 15/16 chi bộ có chi ủy.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, nhận xét đánh giá cán bộ; phân loại tổ chức, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Qua nhận xét cán bộ, công chức cuối năm có 85% cán bộ, công chức xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành nhiệm vụ; 53,12% người hoạt động không chuyên trách xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 46,885% hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức, đảng viên: có 11/16 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ 68,75%; 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 31,25%, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm đạt tỷ lệ 69,76%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 30,23%, không có đảng viên vi phạm.

Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; việc thực Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…; phân công các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát và đã được Huyện ủy khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Công tác dân vận luôn được tập trung chỉ đạo; Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về phát huy vai trò của hệ thống chính tri, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới, qua đó đã tăng cường công tác tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị đăng ký 19 mô hình dân vận khéo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều cố gắng; nhất là việc tập trung chỉ đạo, điều hành giải quyết nhiệm vụ đề ra; tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền để thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra đạt kết quả.

IMG 1515982567635 1515983587668 copy

Ban Thường vụ Đảng ủy tặng giấy khen cho các đảng viên HTXSNV năm 2017

Qua tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 năm 2017, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ đạt trọng sạch vững mạnh tiêu biểu (đó là chi bộ thôn Ngọc Giáp, Chi bộ trường mẫu giáo Ánh Hồng); 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 04 chi bộ có thành tích xuất sắc từng mặt công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 01 đảng viên tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Huỳnh Ngọc Bình – HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017
Green Blue Orange Back to Top