Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Hội Cựu chiến binh xã Tam Dân 30 năm thành lập và phát triển

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh, là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh năm 1930 - 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ...; nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, CCB mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.
Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

ccb 1 copy
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.
Ngay sau khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập, Hội cựu chiến binh xã Tam Dân cũng được Hội CCB thị xã Tam Kỳ bấy giờ ký quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí.
Cùng với sự hình thành và phát triển của Hội cựu chiến binh Việt Nam, 30 năm qua, Hội cựu chiến binh xã Tam Dân đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Hội cấp trên giao và đã đạt nhiều thành tích hết sức quan trọng.

3 copy copy copy
Thường xuyên quán triệt, tổ chức vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện và vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tích cực tham gia cuộc vận động chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; chủ động, ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; phối hợp và kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng xử lý kiên quyết, hiệu quả các điểm nóng, các tình huống phức tạp, làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù định. Bám sát cơ sở, lắng nghe, thu thập, phản ảnh ý kiến của Nhân dân, động viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kT-XH, ANQP ở địa phương, đồng thời gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện. Nhiều hội viên được bầu vào cấp uỷ, chính quyền, HĐND đã phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CCB, tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp đã đem lại nhiều kết quả đáng kể. Đến nay trong Hội không còn hộ CCB nghèo, cận nghèo; tổng số mô hình kinh tế của gia đình hội viên có thu nhập từ 40 triệu đồng trở lên đến nay 81 mô hình, số hộ hội viên khá, giàu là 135 hộ; mô hình kinh tế gia trại vườn, rừng có 60 hộ; dịch vụ kinh doanh buôn bán, ăn uống, vận tải, dịch vụ nông, lâm nghiệp có 24 hộ. Triển khai, vận động CCB tích cực gương mẫu tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên và địa phương phát động như : cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc" phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh ATTP. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu Hội CCB đã chủ động phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tham gia công tác vận động Nhân dân hiến đất đai, cây cối,vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường GTNT, CCB toàn xã đã hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng ngàn ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng chục km đường GTNT, GTNĐ, hàng ngàn mét kênh mương, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các loại quỹ tình nghĩa, người nghèo... Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên vận động, tập hợp, quản lý được 419 Cựu Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong đó, số CQN vào sinh hoạt trong 6 Ban Liên lạc các thôn là 306 người; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xét, đề nghị giải quyết chế độ theo QĐ62 của Thủ tưởng Chính phủ cho 105 Cựu chiến binh và các chính sách khác. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành đối với CCB, CQN, người có công CM, đồng thời phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện những vấn đề bất hợp lý, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện chương trình phối hợp về "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về trình độ chính trị, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trong các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các hoạt động của Hội. Tuyệt đại đa số hội viên, CCB kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương.

2 copy copy copy

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các thế hệ CCB vào Hội, khi mới thành lập Hội CCB xã chỉ có 28 hội viên. Đến nay toàn Hội có tổng số 197 hội viên và 6 chi hội trực thuộc. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Hội và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, hội viên để làm nền tác trong tổ chức và hoạt động của Hội.
30 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tam Dân, và hội cựu chiến binh cấp trên, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng với sự nổ lực phấn đấu vươn lên, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB xã Tam Dân luôn đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn trong từng giai đoạn, xây dựng tổ chức Hội từng bước trưởng thành, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã Tam Dân phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng thành công xã nông thôn mới. Để ghi nhận sự đóng góp với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Tam Dân được Hội CCB tỉnh Quảng Nam tặng 7 bằng khen; UBND huyện Phú Ninh tặng 3 giấy khen; Hội CCB thị xã Tam Kỳ và huyện Phú Ninh tặng 17 giấy khen, các chi hội trực thuộc được Hội CCB thị xã Tam kỳ và huyện Phú Ninh tặng 80 giấy khen; UBND huyện Phú Ninh tặng 3 giấy khen, UBND xã Tam Dân tặng 22 giấy khen, ngoài ra các cá nhân hội viên tiêu biểu được Hội cấp trên và UBND xã tặng tổng cọng 101 giấy khen, 2 Huy hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 13 giấy chứng nhận lao động tiên tiến cấp huyện.

Văn Phúc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Hội Cựu chiến binh xã Tam Dân 30 năm thành lập và phát triển
Green Blue Orange Back to Top